Ombyggnad av kräftodlingen

Efter många års användning planerar vi att göra en större ombyggnad och restaurering av kräftodlingen. Sedan1986 har vi bl.a. haft ett kanalsystem. Allt eftersom har kräftorna och på senare tid även vattensork förstört slänterna i kanalerna. Vi har med täta mellanrum spolat kanalerna från framgrävt slam och grus. I planeringen ligger nu att göra rektangulära dammar belagda med gummiduk för att slippa större slammängder. Därmed måste vi också skapa konstgjorda gömställen.

Då vi använder i stort sett recirkulerande vatten ska vi också använda oss av speciella våtmarker för vattenrening.

Just nu håller vi på med att ta in anbud på projektet samt ansökan om EU-bidrag. Jag kommer här allteftersom att skriva om hur arbetet fortskrider.